Dublettenlisten -> WZD / klb / DV

Dublettenliste vonSprockhövelervom 17.07.17
SammelgebietDDR
Erhaltunggebraucht
Kurzbezeichnung: WZD / klb / DV

#Katalog Nr.ErhaltungBemerkung
 
1
19
gebraucht
2
20
gebraucht
3
23
gebraucht
4
42
gebraucht
5
90
gebraucht
6
91
gebraucht
7
92
gebraucht
8
93
gebraucht
9
94
gebraucht
10
140
gebraucht
11
141
gebraucht
12
146
gebraucht
13
147
gebraucht
14
148
gebraucht
15
162
gebraucht
16
166
gebraucht
17
170
gebraucht
18
174
gebraucht
19
176
gebraucht
20
189
gebraucht
21
201
gebraucht
22
203
gebraucht
23
207DV
gebraucht
24
222
gebraucht
25
224
gebraucht
26
233
gebraucht
27
244
gebraucht
28
251
gebraucht
29
257
gebraucht
30
260
gebraucht
31
262
gebraucht
32
299
gebraucht
33
328
gebraucht
34
334
gebraucht
35
337
gebraucht
36
346
gebraucht
37
350
gebraucht
38
377DV
gebraucht
39
379
gebraucht
40
389
gebraucht
41
402
gebraucht
42
405
gebraucht
43
412
gebraucht
44
413
gebraucht
45
418
gebraucht
46
454
gebraucht
47
475
gebraucht
48
477
gebraucht
49
494
gebraucht
50
506
gebraucht
51
507
gebraucht
52
520
gebraucht
53
521
gebraucht
54
522L
gebraucht
55
523
gebraucht
56
523L
gebraucht
57
524
gebraucht
58
525
gebraucht
59
526
gebraucht
60
527
gebraucht
61
527L
gebraucht
62
528
gebraucht
63
528DV
gebraucht
64
529
gebraucht
65
530
gebraucht
66
531
gebraucht
67
532
gebraucht
68
533
gebraucht
69
534DV
gebraucht
70
535
gebraucht
71
536
gebraucht
72
537
gebraucht
73
538
gebraucht
74
539
gebraucht
75
540
gebraucht
76
541
gebraucht
77
541DV
gebraucht
78
542
gebraucht
79
543
gebraucht
80
544
gebraucht
81
545
gebraucht
82
546
gebraucht
83
546DV
gebraucht
84
547
gebraucht
85
556
gebraucht
86
557
gebraucht
87
557DV
gebraucht
88
557DV
gebraucht
89
558
gebraucht
90
559
gebraucht
91
560
gebraucht
92
561
gebraucht
93
562
gebraucht
94
563
gebraucht
95
563DV
gebraucht
96
564
gebraucht
97
565
gebraucht
98
566
gebraucht
99
567
gebraucht
100
568
gebraucht
101
569
gebraucht
102
570
gebraucht
103
571
gebraucht
104
572
gebraucht
105
573
gebraucht
106
574
gebraucht
107
575
gebraucht
108
583
gebraucht
109
588
gebraucht
110
589
gebraucht
111
589DV
gebraucht
112
590
gebraucht
113
591
gebraucht
114
592
gebraucht
115
593
gebraucht
116
594
gebraucht
117
595
gebraucht
118
595DV
gebraucht
119
596
gebraucht
120
597
gebraucht
121
598
gebraucht
122
599
gebraucht
123
600
gebraucht
124
601
gebraucht
125
602
gebraucht
126
602DV
gebraucht
127
603
gebraucht
128
604
gebraucht
129
605
gebraucht
130
606
gebraucht
131
607
gebraucht
132
608
gebraucht
133
609
gebraucht
134
609DV
gebraucht
135
610
gebraucht
136
611
gebraucht
137
612
gebraucht
138
613
gebraucht
139
625
gebraucht
140
629
gebraucht
141
630
gebraucht
142
630DV
gebraucht
143
631
gebraucht
144
632
gebraucht
145
633
gebraucht
146
634
gebraucht
147
635
gebraucht
148
636
gebraucht
149
637
gebraucht
150
638
gebraucht
151
638DV
gebraucht
152
640
gebraucht
153
658
gebraucht
154
661DV
gebraucht
155
674DV
gebraucht
156
692
gebraucht
157
701
gebraucht
158
708
gebraucht
159
715
gebraucht
160
718DV
gebraucht
161
722
gebraucht
162
733
gebraucht
163
736
gebraucht
164
739
gebraucht
165
742
gebraucht
166
1012-1013vierer
gebraucht
167
1039-1044sechser
gebraucht
168
1712-1722klb
gebraucht
169
1991-1994klb
gebraucht
170
2468-2471viererL
gebraucht
171
2516-2519DV
gebraucht
172
2534-2537vierer
gebraucht
173
2557-2560vierer
gebraucht
174
2667-2670
gebraucht
175
2667-2670LDV
gebraucht
176
2670-2676vierer
gebraucht
177
2716-2721sechser
gebraucht
178
2808-2811vierer
gebraucht
179
2884-2887vierer
gebraucht
180
2924-2927vierer
gebraucht
181
3241-3244vierer
gebraucht
182
3266ZW
gebraucht
 

Tauschwunsch an Sprockhöveler senden